RSS
 

Posts Tagged ‘piano’

Virtual Piano – Assassin’s Creed Ii, Ezio’s Family

This is my Virtual Piano cover of the music piece "Ezio's Family" from the game "Assassin's Creed II". I've used real sheet music to transcribe this song in order to make the letter notes. The music piece was composed by Jesper Kyd. I hope you enjoyed it!

You can play Virtual Piano by CMAGICS at:

Sheet music/transcript:
dz jc — v b — sz hc — v c — Pz gc — v b — sz hc — v c — yd i pg — h j — td u og — h g — Ed y ig — h j — td u og — h g — 9d e yg — h j — 8d w tg — h g — ^d q Eg — h j — 8d w tg — h wg 8 — 9d e yg e — 9h e yj e — 8d w tg w — 8h w tg w — ^d q Eg q — ^h q Ej q — 8q w tg w — 8h w tg w — 9d e yg e — 9h e yj e — 8d w tg w — 8h w tg w — ^d q Eg q — ^h q Ej q — 8z w tx w — 8c w tv w — 9b e y e — 9z e y eb — 8b w tb w — 8B w tb w — ^ q Ev q — ^b q Ec q — 8v w t — x c z — 9d q e y eg q 9 q — eh y e q 9j q e y — 8d 0 w t wg 0 8 0 — wh t w 0 8g 0 w t — ^d 9 q E qg 9 ^ 9 — qh E q 9 ^j 9 q E — 8d 0 w t wg 0 8 0 — wh t w 0 8g 0 w t — 9d q e y eg q 9 q — eh y e q 9j q e y — 8d 0 w t wg 0 8 0 — wh t w 0 8g 0 w t — ^d 9 q E qg 9 ^ 9 — qh E q 9 ^j 9 q E — 8d 0 w t wg 0 8 0 — wh t w 0 8g 0 w t — 2d 6 9 6 2dg 6 9 6 — 2fh 6 9 6 2gj 6 9 6 — 1d 5 8 5 1dg 5 8 5 — 1fh 5 8 5 1dg 5 8 5 — ^d q E q ^dg q E q — ^fh q E q ^gj q E q — 8d w t w 8dg w t w — 8fh w t w 8dg w t w — 9d 2 dg — fh gj — 8d 1 dg — fh dg — ^d ^ dg — fh gj — 8jz 1 jx — jc jv — 9cb 2 z

Virtual Piano – Game Of Thrones (main Theme)

This is my Virtual Piano cover of the main theme from Game of Thrones. I hope you enjoyed it! Please leave a comment!

Playlist:

Sheet music:
8wo t Y i o t Y i o t Y i o t Y i o t Y i — 8wo t u i o t u i o t u i o t u i — 8wto t Y i o t Y i 59y — E t y w E t y w E t y — w E t qi E Y y i E 48y y t — W E t q W E t q W E t q W E — tos w YD ig oh wts YD ig 59wyd wp EP — ts yd wo EP ts yd wo — EP ts yd wo EP ts igq EP dyq YD yd ts — W E t q W E t q W E t q — W E t q W E t q W E t q

Virtual Piano: Como Tocar Titanic En Virtual Piano

Este es una version de nivel medio para virtual piano. Espero les guste.
Ésta es la página
http:–www.virtualpiano.net-
A practicar.
Teclas:
t y y 8u 0 w i u y t 5y 9 wo i u 4t 8 qe e 5w 9 w e r
t y y 8u w t i u y t 5y 9 wo u o 4p 8 q o u 5y 9 w
p a 6s 0 t 0 ra o 5y 9 w 9 ei 9 o o 4p 8 q 8 wo 8 eu 5y 9 w 9 e 9 r

6 0t es 0s e 0o et
0 5
9t ws 9s w 9o wt
9 4
8t qs 8s q 8o qt
8 5
9t ws 9 ets 9 ra
9 u
6s 0t es 0s e 0o et
0 5
9t ws 9s w 9o wd
9 4
8t qs 8s q 8o qt
8 5
9t ws 9 ets 9 ra
1ts

[virtual Piano] Red – Pieces Intro

Click Here To Download Pianoforall program

Red – Pieces on

Em Của Quá Khứ – Nguyễn đình Vũ – Virtual Piano #36

♫Em Của Quá Khứ – Nguyễn Đình Vũ – Virtual Piano
♫SUBSCRIBE ♫
Học Piano Online Miễn Phí:

Thông tin bài hát:

Tên bài hát: Em Của Quá Khứ
Thể hiện: Nguyễn Đình Vũ

Xem thêm danh sách phát của tôi:

Piano Tutorial:
Piano Cover:
Virtual Piano:
Piano Sheet Music:

Lưu ý: Tôi không sở hữu bản quyền bài hát này. Bản quyền bài hát thuộc về chủ sỡ hữu của nó. Tôi chỉ cover lại và quay video hướng dẫn chơi piano để giúp mọi người có thể chơi được bản Piano bài hát này.

The Godfather – Virtual Piano

This is my Virtual Piano cover of the theme song from "The Godfather". The song was composed by Nino Rota. I hope you enjoyed it!

You can play Virtual Piano by CMAGICS at:

Sheet music:
1 t8 ow t8 iy
1 t8 ow t8 W
o s D d1 s8 D s8 d s O P o1 8 w 8 W
o s D d1 s8 D s8 d s o I i4 8 W 8 q
i O a d4 8 q W t
i O a s1 5 8 ( w
t Y P O o9 w P O O o o r t1 5 8 ( w
s s a P ^ 9 q E
d 9 q s O o ( w E
o P o i4 * q W %
i9 OW I o5 9 w 9 5
o s D do1 s8 D s8 di s O P o1 8 w 8 W
o s D do1 s8 D s8 di s o I i4 8 W 8 q
i O a d4 8 q W t
i O a s1 5 8 ( w
t Y P O o9 P O O o o a s1 5 8 ( w
ho ls ZD zd ls ZD ls zd ls HO JP h1 otw tq
ho ls ZD zd ls ZD ls zd ls 8 ho GI g4 i8 tq
gi HO ka z4 d8 tq
gi HO ka l1 sw8 t
st DY JP HO ho w9
JP HO HO ho ho ar s1 tw8 t
s s a P ^ 9 q E y i
d 9 q s y O o ( w E
o P o i % * q W T %
i OW I o5 9 w 9 5
o s D do1 s D( s di st O P o1 tw tq
o s8 D do1 s D s di s 8 o I i4 W 4
i O a d4 W 4
i O a s1 w8 1
t Y( P O o P O O o orq P s8

Faded – Alan Walker – Virtual Piano #56

♫Faded – Alan Walker – Virtual Piano
♫SUBSCRIBE ♫

Music Information:

Name: Faded
Artist: Alan Walker

Piano Tutorial:
Piano Cover:
Virtual Piano:
Piano Sheet Music:

Note: I do not own the rights to this song. Copyright song belongs to its owners. I just cover and video tutorial to help people play the piano can play the piano song.

*Please do not reup this video. Thank you.

Virtual Piano / Avicii – Wake Me Up /

Click Here To Download Pianoforall program

My version of: Avicii – Wake Me Up on virtual piano –

Michael Jackson’s Smooth Criminal: Virtual Piano

Playing Smooth Criminal on VP:

script:

pp opaa d aa ss ssaoo p

pp opaa d aa ss ssaoo i

pppfdp pppfdp ppaoop

pppfdp ffffh f ffhfhj

llll kh kkjg jjhhkl

lll kh kkjg jjhhkl

lll kh kkjg jjhhkl

lll kh kkjg jjhhkl

pppfdp pppfdp ppaoop

pppfdp pppfdp ppaoop

fsdd oo fsdd o sf dsppopaa aa ss ssaoo p

Tong Hua ( đồng Thoại ) – Virtual Piano Cover

Một số đoạn đánh lỗi . Cảm ơn các bạn đã xem !

Facebook :
-River Flows In You :
-River Flows In You (ver 2 ) :
-Tong Hua :
-We were in love :
-Kiss the rain :
-Love Me :

Music sheet :

w o i u8 0 u i u 7 0 u i u6 i u0 y t 6 t t r 4-t 8 q e t 5-t 9 w-r o-a

utw8 w y u w u y te6 0 r t 0 e t r e4 8 w eq 8 e w w5 9 tw 9 rw y

w t r t8 0 w 8 7 w t r t6 0 w 6 5 w t r t4 8 q t t8 eq e w 5 9 tw 9 rw